VN verdrag toegankelijkheid

In 2013 is een begin gemaakt met een onderzoek naar het terrassenbeleid en de praktische invulling hiervan door de horeca in de Gemeente Beesel. In het najaar 2013 werd er op initiatief van de Gemeente Beesel een bijeenkomst georganiseerd met de horeca in het centrum van Reuver en GGB. De opkomst was helaas niet noemenswaardig.

Als vervolg hierop heeft er op 17 november 2016 een bijeenkomst plaats gevonden in het gemeentehuis waarvoor ambtenaren, raadsleden, ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking), belangenbehartigers en plaatselijke ondernemers uitgenodigd waren om met elkaar in gesprek te gaan over een inclusieve samenleving (een samenleving waarin alle mensen, ongeacht beperking, psychiatrische aandoening of chronische ziekte, volwaardig kunnen meedoen).

Naar aanleiding van bovenstaande bijeenkomst heeft de CDA fractie in de gemeenteraad een voorstel ingediend om alle toekomstige beleidsstukken te toetsen aan de uitgangspunten van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (vroegere Agenda 22). Dit betekent dat elk beleidsstuk dat relevant is voor de doelgroep, inhoudelijk zodanig moet zijn geschreven dat maximaal wordt ingezet op de belangen van mensen met een beperking. Deze beleidsstukken vormen vervolgens de basis voor vergunningverlening, aanpassen van infrastructuur, recreatieve voorzieningen, toegankelijkheid van openbare gebouwen, etc. Het voorstel van het CDA kreeg unaniem steun van alle fracties.

In 2017 heeft er op 2 oktober in het gemeentehuis in Reuver een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden met als titel “Het VN Verdrag & Onbeperkt”.
Er zijn verschillende groepen bij elkaar gebracht om deze avond te realiseren en wel FGL, PSW, SOL (samenwerkingsverband van verschillende organisaties van kinderen met een verstandelijke beperking), GGZ, Huis voor de Zorg, PAZ, Gehandicaptenplatform Limburg.
Raadsleden, commissieleden, wethouders en beleidsmakers zijn uitgenodigd voor deze avond en de doelstelling was om de deelnemers aan de bijeenkomst door middel van opdrachten praktisch te laten ervaren wat het betekent als je een handicap hebt. Deze avond is georganiseerd onder de vlag van het GGB in samenwerking met wethouder Bram Jacobs.